Algemene voorwaarden

CONNECTIVE POWER B.V.

1 - Algemeen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten c.q. producten geleverd of te leveren door of namens Connective Power B.V. (hierna: CP). Ook natuurlijke- en rechtspersonen die direct of indirect bij de dienstverlening van CP betrokken zijn kunnen een beroep doen op deze voorwaarden.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op nieuwe overeenkomsten, ook in het geval dit niet uitdrukkelijk zou zijn vermeld. Opdrachtgever aanvaardt hierbij bij voorbaat de toepasselijkheid van deze voorwaarden op toekomstige overeenkomsten.

1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. CP wijst de toepasselijkheid van eventueel door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden van de hand.

2 - Verplichtingen CP

2.1 CP zal bij het verrichten van haar werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten. In het bijzonder draagt CP zorg voor geheimhouding van alle door opdrachtgever in het kader van de overeenkomst aan haar ter beschikking gestelde gegevens en informatie.

2.2 Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Op CP rusten uitsluitend inspanningsverplichtingen en geen resultaatverplichtingen.

2.3 Voor deugdelijke nakoming van haar verplichtingen is CP afhankelijk van de juistheid en volledigheid van de door opdrachtgever verstrekte informatie.

3 - Verplichtingen opdrachtgever
3.1 Opdrachtgever zal CP tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en inlichtingen verstrekken en CP desgevraagd verdere medewerking verlenen.

3.2 Indien is overeengekomen dat opdrachtgever programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, dan zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.

3.3 Opdrachtgever zal de van CP verkregen informatie, data, gegevens, feeds, inlogspecificaties, user ids, alsmede password(s) niet ter beschikking stellen aan derden. Van CP verkregen informatie mag alleen door opdrachtgever worden gebruikt en verveelvoudigd voor interne doeleinden.

3.4 Opdrachtgever zal haar webhostingfaciliteiten niet gebruiken of verhuren voor teksten, plaatjes (images), aanprijzingen, reclame of overige publiciteit die betrekking hebben op pornografisch materiaal, Warez sites, illegale software sites, mp3 sites, chat-sites, webcam-sites e.d.

3.5 Bij verhuizing van internetdomeinen naar CP is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig opzeggen van de Overeenkomst met de betrokken provider en het verkrijgen van diens eventuele fiattering. Indien en voor zover iets, buiten de schuld of risicosfeer van CP, aan de verhuizing aan de weg staat, dan is opdrachtgever onverminderd verplicht tot betaling van alle door CP reeds geleverde diensten.

3.6 Indien opdrachtgever haar domeinen verhuist of doet verhuizen van CP naar een andere provider, dan blijven alle bepalingen van de overeenkomst en Algemene Voorwaarden onverkort van kracht totdat opdrachtgever rechtsgeldig heeft opgezegd. CP is gerechtigd haar medewerking aan verhuizing van domeinen naar een andere provider te weigeren zo lang niet rechtsgeldig is opgezegd c.q. opdrachtgever nog niet aan al haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Alle rechten van onbetaalde domeinen behoren toe aan CP. en alle schade en kosten voortvloeiend uit beslaglegging en andere maatregelen terzake de inning hiervan komen geheel voor rekening van Opdrachtgever.

3.7 De opdrachtgever zal nimmer de systemen en instellingen van CP of anderen beschadigen of de diensten gebruiken voor hacking, sniffing, DOS attacks, TCP/SYN, SPOOF, dan wel soortgelijke activiteiten. Voorts zal opdrachtgever de door CP ter beschikking gestelde faciliteit niet (laten) ontdoen van of (laten) verruimen met de beveiligingsinstellingen (security) jegens derden.

3.8 Opdrachtgever zal geen ongevraagde e-mail (spam) (laten) versturen. Opdrachtgever zal geen mailings in nieuwsgroepen (laten) uitvoeren (gelijk aan spam).

3.9 Ingeval van schending door opdrachtgever van één of meer bepalingen van de artikelen 3.3, 3.4, 3.5, 3.7 en 3.8, zal opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd zijn aan CP van EUR 15.000 per overtreding, te vermeerderen met EUR 1.000 per dag dat de overtreding voortduurt, één en ander onverminderd het recht van CP op schadevergoeding.

4 - Betalingen

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is opdrachtgever verplicht om de facturen van CP binnen dertig (30) dagen na dagtekening te voldoen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

4.2 De in voornoemd lid genoemde betalingstermijn, althans de anderszins overeengekomen betalingstermijn, is bedoeld als ‘fatale termijn’. Indien opdrachtgever in gebreke is met betaling binnen deze termijn is direct sprake van verzuim.

4.3 Opdrachtgever is vanaf de éénendertigste (31ste) dag na factuurdatum contractuele rente verschuldigd van 1,5% per maand over het onbetaald gelaten bedrag. Opdrachtgever heeft zich gerealiseerd dat deze rente niet kan worden gezien als ‘boete’, die voor eventuele rechtelijke matiging vatbaar zou kunnen zijn en doet onherroepelijk afstand van het innemen van stellingen in dit verband.

4.4 CP is steeds gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Wanneer opdrachtgever weigert dit voorschot te betalen is CP gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten, onverminderd haar contractuele aanspraken en overige rechten.

4.5 Ieder recht op verrekening en/of opschorting door opdrachtgever is uitgesloten.

4.6 Is de opdrachtgever in verzuim dan is CP, zonder nadere aankondiging en onverminderd het recht op schadevergoeding, gerechtigd om betrokken website(s) c.q. domeinnamen tijdelijk of permanent op te zeggen.

5 - Duur en beëindiging overeenkomst
5.1 CP streeft er naar om haar werkzaamheden uit te voeren binnen de gecommuniceerde termijn(en). Mochten de werkzaamheden onverhoopt meer tijd in beslag nemen dan loopt de overeenkomst tot het moment dat de werkzaamheden volledig zijn verricht.

5.2 CP is, ongeacht de status van de door haar verrichte werkzaamheden, gerechtigd de overeenkomst schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden.

5.3 Ingeval opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of zijn/haar bedrijfsvoering staakt, dan heeft CP het recht de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen, één en ander met behoud van alle rechten.

5.4 Tussentijdse opzegging door opdrachtgever is niet toegestaan.

6 - Aansprakelijkheid
6.1 Indien en voor zover sprake zou zijn van een tekortkoming in de nakoming van CP dan is de aansprakelijkheid voor eventuele dientengevolge geleden schade uitgesloten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld. Gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winst of geleden verliezen, zal nimmer voor vergoeding in aanmerking komen. De aansprakelijkheid van CP is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het jaar waarin de aansprakelijkheid is ontstaan, door de opdrachtgever aan vergoeding is betaald aan CP.

6.2 CP is niet aansprakelijk voor schade aan informatiedragers van opdrachtgever (of van derden) die door apparatuur of programmatuur van CP is/wordt veroorzaakt, noch voor schade of kosten die daaruit voortvloeien.

6.3 Opdrachtgever vrijwaart CP ten aanzien van alle aanspraken c.q. schadevergoeding van derden, ook indien deze verband houden met inbreuken op intellectueel eigendom, één en ander direct en indirect in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

6.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt ieder recht op schadevergoeding van opdrachtgever na verloop van één jaar na de gebeurtenis waaruit de schade is voortgevloeid.

7 - Intellectueel eigendom
7.1 Opdrachtgever verklaart eigenaar te zijn, althans gerechtigd te zijn, op alle aan CP verstrekte intellectuele en/of industriële eigendomsrechten.

7.2 Alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien of ontstaan uit diensten die CP op grond van de overeenkomst verricht, zijn van CP, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Het is opdrachtgever verboden door CP vervaardigde of verstrekte zaken, waaronder, maar niet beperkt tot, databestanden, offertes, concepten, strategieën, modellen, documentatie, software of andere materialen te kopiëren, aan derden ter inzage te geven/in gebruik te geven/over te dragen/in licentie te geven, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van CP.

7.3 Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat rechten van intellectueel eigendom ten aanzien van specifiek voor opdrachtgever ontwikkelde databestanden, offertes, concepten, strategieën, modellen, documentatie, software of andere materialen, op opdrachtgever over zullen gaan, dan laat dit onverlet dat de intellectuele eigendomsrechten in verband met aan de ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken en dergelijke, van CP blijven en waarover derhalve mag worden beschikt.

8 - Diversen

8.1 Het is CP toegestaan één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende rechten c.q. plichten aan een derde over te dragen c.q. te bezwaren.

8.2 In geval één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet-bindend, nietig of vernietigbaar zou blijken te zijn, dan zullen andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in stand blijven.

8.3 Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden strijdig zijn met het bepaalde in de overeenkomst, prevaleert de overeenkomst.

8.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan om tijdens de overeenkomst en binnen één jaar nadien personeel van de Opdrachtnemer in dienst te nemen of met personeel over indiensttreding in gesprek te treden.

9 - Geschillen en toepasselijk recht

9.1 De rechtsverhouding tussen CP en de opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.

Connective Power
Prins Bernhardplein 200-A3
1097 JB Amsterdam

T. 035 699 02 20
E. info@cp.nl
Connective Power gebruikt functionele en analytische cookies om het gebruik van onze websites mogelijk te maken en om onze website geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen verbeteren. Meer informatie is beschikbaar in onze privacyverklaring. Accepteren Weigeren